1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je Mário Kovaľ so sídlom Grösslingová 52,81106 Bratislava, IČO 14354322, zapísaný na Okresnom úrade Bratislava, Číslo živnostenského registra: 105-25770(ďalej len „poskytovateľ“), ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a.    Poskytovanie služieb prostredníctvom web stránky, dodanie služby a vybavovanie reklamácií.

Poskytovateľ spracúva:

I. na účely nákupu prostredníctvom webstránky a dodania služieb nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, dátum narodenia a miesto, údaje o zakúpených služieb a údaje súvisiace s platbou za služby (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet poskytovateľa).

II. na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (I) aj údaje o reklamovanej službe a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, 


Právnym základom spracúvania osobných údajov je
I. v prípade nákupu služby prostredníctvom web stránky, dodanie služby zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“)

II. v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov poskytovateľom je
I. v prípade nákupu služieb prostredníctvom web stránky, dodania služby zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o poskytovaní služieb a
II. v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti poskytovateľa.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

Mário Kovaľ so sídlom Vysoká 12,81106 Bratislava, IČO 14354322, zapísaný na Okresnom úrade Bratislava, Číslo živnostenského registra: 105-25770, servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti poskytovateľa.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o službách.

 

b.    Predaj služieb mimo ponuky web stránky

Poskytovateľ spracúva na účely predaja služieb mimo ponuky web stránky nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, bydlisko, korešpondenčná adresa, email, telefón, dátum narodenia a miesto a detail objednávky.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov poskytovateľom je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o nákup služieb, ktorý nie sú v ponuke na web stránke. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o službách.

 

c.    Nezáväzná objednávka

Poskytovateľ spracúva na účely nezáväznej objednávky nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia a miesto a údaje o nezáväznej objednávke.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov poskytovateľom je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 Mário Kovaľ so sídlom Vysoká 12,81106 Bratislava, IČO 14354322, zapísaný na Okresnom úrade Bratislava, Číslo živnostenského registra: 105-25770.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

 

d.    Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Poskytovateľ spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok, v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z call centra.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

Mário Kovaľ so sídlom Vysoká 12,81106 Bratislava, IČO 14354322, zapísaný na Okresnom úrade Bratislava, Číslo živnostenského registra: 105-25770 v prípade telefonickej podpory,e-mailovej podpory a telefonickej podpory.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania zmluvy.

 

e.    Riešenie sťažností zákazníkov

Poskytovateľ spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov poskytovateľom je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 

f.    Súťaže na Facebooku

Sprostredkovateľ spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov poskytovateľom je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

 

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú pre odovzdanie výhry.

 

g.    Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie poskytovateľom je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

 

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

 

h.    Uplatňovanie nárokov poskytovateľa

Poskytovateľ spracúva na účely uplatňovania nárokov poskytovateľa nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby sprostredkovateľom, údaje uvedené v žalobe proti sprostredkovateľovi, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov poskytovateľa.

 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov poskytovateľom je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov poskytovateľa. Oprávneným záujmom poskytovateľa je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči poskytovateľovi.

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči poskytovateľovi uplatňované nároky alebo počas ktorej si poskytovateľ môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 

i.    Plnenie zákonných povinností poskytovateľa

Poskytovateľ spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností poskytovateľa.

 

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov poskytovateľom je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností poskytovateľom.

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

 

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo

I. požadovať prístup k osobným údajom,

II. na opravu osobných údajov,

III. na vymazanie osobných údajov,

IV. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

V. právo na prenosnosť osobných údajov a

VI. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

 

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Poskytovateľa:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti

b)    elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú na web stránke

c)    telefonicky na čísle uvedenom na web stránke.

 

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.